معرفی اعضا کارگروه ها

 

معرفی اعضا

 

  1. کارگروه بررسی صلاحیت عمومی:

 

 

رییس کارگروه صلاحیت عمومی

 

آقای دکتر حسین شیبانی

 

 متخصص قلب و عروق

 

 

 

کارشناس کارگروه صلاحیت عمومی

 

خانم مریم پیشدادیان

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

pishdadian@shmu.ac.ir

 

 

  1. شورای بورس دانشگاه:

 

 

رییس دانشگاه و رییس شورای بورس دانشگاه

 

آقای دکتر حسین شیبانی

 

متخصص قلب و عروق

 

 

 

دبیر شورای بورس دانشگاه 

 

آقای دکتر حمید واحدی

 

فوق تخصص گوارش بالغین

 

vahedi@shmu.ac.ir

 

vahedih@yahoo.com

 

 

 

کارشناس شورای بورس دانشگاه 

 

خانم مریم پیشدادیان

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

pishdadian@shmu.ac.ir

 

 

  1. هسته تحقیق و نظردهی:

 

 

دبیر هسته تحقیق و نظردهی

 

آقای دکتر حسین شیبانی

 

متخصص قلب و عروق

 

 

 

کارشناس هسته تحقیق و نظردهی

 

خانم مریم پیشدادیان

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

pishdadian@shmu.ac.ir