اهداف

تامین منابع علمی مورد نیاز اساتید ، پرسنل و دانشجویان محترم

تقویت و گسترش سواد اطلاعاتی اساتید ، پرسنل و دانشجویان محترم

دسترسی مطلوب به منابع و اطلاعات مورد نیاز اساتید ، پرسنل و دانشجویان محترم