وظایف

شرح برخی از وظایف مسئولین آموزش بهداشت

نمونه شرح وظایف و مسئولیت ها :

 آموزش :

        تعیین نیازهای آموزش سلامت جامعه از طریق طراحی برنامه نیازسنجی آموزشی با همکاری کارشناسان برنامه معاونت

            طراحی ومهندسی برنامه های آموزش سلامت و  تهیه بسته های آموزشی

           نظارت بر فرآیند طراحی برنامه های آموزش سلامت واحدها و گروه های معاونت

           مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های چند رسانه ای وآموزش همگانی معاونت

           پایش ، نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی  معاونت

    در بخش  اطلاعات :

           جمع آوری تحلیل ، و ارائه اطلاعات و گزارش ادواری در زمینه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت معاونت

           تشکیل و به روز نمودن بانک اطلاعات آموزش سلامت معاونت در کتابخانه

           ایجاد بانک رسانه واحد آموزش سلامت از طریق دریافت ، آرشیو و ایجاد دسترسی به مواد آموزشی تولید شده

           برنامه ریزی و تامین تجهیزات تولید رسانه آموزش سلامت معاونت

           شناسایی موسسات برتر در طراحی و چاپ و تولید رسانه

           هدایت و نظارت بر فرآیند تولید و انتشار و ارزشیابی مواد و رسانه های آموزش سلامت

           هدایت و نظارت بر پیش آزمون مواد آموزشی و تحلیل نتیجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشی

           اطلاع رسانی در زمینه مواد آموزشی دریافت شده به متقاضیان

           تهیه نشریه الکترونیکی معاونت

           ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت به شرکای برنامه های آموزش سلامت

           تهیه و تولید منابع آموزشی مورد نیاز و ترویج رویکردهای نوین آموزش سلامت به مشتریان

           نظارت بر فرآیند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت معاونت

   در بخش ارتباطات:

           نظارت و هدایت برنامه های ارتباطی و آموزشی ارتباطی و آموزشی از طریق عضو یت کمیته های هماهنگی درون بخشی و پیگیری اجرای مصوبات معاونت

           توسعه ارتباط برون بخشی و بازاریابی اجتماعی سلامت از طریق شناسایی ، طبقه بندی و جلب مشارکت افراد و گروههای حامی سلامت همچون خیرین و واقفین ،‌مراکز و سازمانهای دولتی ،‌غیر دولتی ،‌خصوصی و بین المللی

           برنامه ریزی ،‌اجرا و ارزشیابی جشنواره ها و مناسبت های سلامت معاونت

           جذب ، سازماندهی و توانمندسازی رابطین سلامت اعم از سازمان ها و ادارت در جهت ارتقای سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع در سطح معاونت

           شناسایی ، طبقه بندی و جلب مشارکت رسانه های جمعی در راستای ترویج مفاهیم سلامت در جامعه در سطح معاونت

           تهیه برنامه های مشارکتی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت با صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی معاونت

           بررسی نقش ،‌دسترسی ،‌استفاده و اثر بخشی رسانه های جمعی در آموزش و ارتقای سلامت معاونت

           پایش ، نظارت ،‌کنترل و ارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزش سلامت

در بخش پژوهش:

           توانمند سازی کارکنان در زمینه انجام پژوهش های کمی و کیفی

           طراحی و اجرای پژوهش های کمی وکیفی در زمینه رفتارهای مرتبط با سلامت

          ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه پژوهش به متقاضیان پژوهش در بخش بهداشت

           ایجاد و توسعه پایگاه های تحقیقات جمعیت

           برقراری نظام تحقیقات سلامت

           پایش ، نظارت ،‌کنترل و ارزشیابی فعالیت ها و مداخلات پژوهشی

 

 

 در بخش سمعی بصری :

           آماده سازی تجهیزات سمعی بصری برای برگزاری برنامه های آموزش

           نگه داری و مراقبت از تجهیزات فضاهای آموزشی

           برنامه ریزی و زمان بندی استفاده از فضاها و تجهیزات آموزشی معاونت

          توزیع رسانه های تولیدی یا دریافت شده توسط معاونت

           تهیه گزارش ازبرنامه های آموزشی ، مناسبت ها و …

مهارت ها : 

مهارت ایفای نیازسنجی آموزشی ، تهیه متون آموزشی ، اجرای برنامه آموزشی ، ارزشیابی برنامه های آموزشی ، نظارت در برنامه های آموزشی سایر واحد های مرتبط به حوزه سلامت ، بررسی و تدوین رسانه های آموزشی

دوره های آموزشی مرتبط با شغل :

*نیاز سنجی در برنامه های اموزش سلامت

*طراحی یک برنامه اموزشی در حوزه سلامت

*اجرای برنامه اموزشی در حوزه سلامت

*طراحی یک کارگاه آموزشی

*ارزشیابی برنامه های آموزشی در حوزه سلامت

*آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگو

*آموزش همسانان در حوزه سلامت

*  بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت

*رسانه های آموزشی در حوزه سلامت

*مذاکره و لابی برای جلب حمایت همه جانبه از برنامه های سلامت

*جلب حمایت همه جانبه از برنامه های سلامت

*مهارت های ارتباطی

*  تدوین پیام

*بسیج های اجتماعی

شرح برخی از وظایف مسئولین آموزش بهداشت:

۱-  تعیین اولویت های فعالیتهای آموزش سلامت بر اساس استانداردها و شاخص ها( بسته های آموزشی ، طرح های نیازسنجی ، طرح درس و ارزشیابی )

 ۲- برنامه ریزی آموزشی در زمینه موضوعات اولویت دار آموزش سلامت در درون و برون بخش سلامت

۳-  مشارکت در طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه نیازسنجی موضوعات آموزش

۴- نظارت ، پایش و ارزشیابی فرایندهای آموزش سلامت

۵- هماهنگی و همکاری بین بخشی و جلب مشارکت رسانه های جمعی

۶ – تعیین نقش و اثربخشی رسانه های جمعی در آموزش سلامت

۷- طراحی و اجرای دوره های تربیت مربی در زمینه موضوعات فنی و تخصصی آموزش سلامت

۸- برقراری ارتباط موثر با سطوح مافوق ، میانی و محیطی

۹- اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

۱۰-  بررسی ، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت در قالب سیستمهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۱۱- برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مرکز بهداشت استان و مراکز شهرستانها بمنظور جلب مشارکت آنان در تعیین و تدوین نیازها و اولویتهای آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی و مراقبتهای بهداشتی

۱۲- نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

۱۳- برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه بمنظور جلب مشارکت آنان در آموزش بهداشت همگانی

۱۴- شرکت در کمیته های فنی و تخصصی مربوطه بمنظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود در امر آموزش بهداشت همگانی و انتخاب مناسبترین تکنولوژی آموزشی

۱۵- همکاری در تهیه و تولید رسانه های آموزشی مختلف اعم از فیلم ، اسلاید  و نشریات گوناگون دیداری و شنیداری مناسب و هماهنگ با فرهنگ جامعه

۱۶- همکاری در تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت و بازآموزی بمنظور ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

۱۷- همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها بمنظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت

۱۸- تجزیه و تحلیل نتایج برنامه های آموزشی بهداشت در واحدهای درون بخشی و برون بخشی

۱۹- نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه های آینده

۲۰- مطالعه نیازها و مواد کمک آموزشی و پیگیری تدارکات و پشتیبانی های لازم

۲۱- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط