اهداف امار

  –  بررسی اطلاعات و فرم های آماری ارسال شده از سوی واحدهای محیطی

     –  جمع بندی و ارسال اطلاعات

    –   ارائه آمار به هنگام 

    – ارائه شاخص های جمعیتی 

    –   ارائه شاخص های حیاتی