حفاظت اسناد

حفاظت اسناد

حفاظت اسناد

یکی از ارکان حراست دانشگاه می باشد که وظیفه آن حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه دانشگاه بوده که یکی از کارهای مهم این واحد طراحی و اجرای سیستم جامع امنیت اطلاعاتی می باشد برخی از وظایف این واحد به شرح زیر است:

 

طبقه بندی اسناد و مدارک برحسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند

ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد

برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده

استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سئوالات و...

تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده، دستور العمل ها با نظر مسئول مستقیم

انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیرمجاز مذاکرات و صورت جلسات

تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال مراسلات و گردش اسناد

دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست ازآنها براساس مقررات مربوطه