مطالب مرتبط با کلید واژه

شرکت فناوران آموزش پزشکی


شرکت فناوران آموزش پزشکی

سخن مدیر عامل: با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات در تمام زمینه ها و نیاز سیستم آموزشی دانشگاهها به استفاده از این  فناوری در زمینه آموزشی و جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت اساتید و دانشجویان و در راستای توسعه ...