اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۱۰۴۵

ریاست: رضا نجاریان (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)

کارگزین: علی جمشیدی پور- ملیحه حسنی

حسابدار:  مجید نادی مقدم پور

امین اموال:  محمد سعیدی

کارپرداز:  مهدی عسگری

انباردار:  ابراهیم تراز