آموزش و ارتقاء سلامت

تعداد بازدید:۸۴۴۰

شرح وظایف واحد آموزش وارتقاء سلامت

1-جلب حمایت و همکاری درون‌بخشی برای پیشبرد برنامه‌های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

2- جلب حمایت و مشارکت سازمان‌ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش

3-همکاری با صدا و سیما و سایر رسانه‌های جمعی در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش سلامت

4- طراحی و مشارکت در اجرای برنامه‌های شیوه زندگی سالم

5- کمک به گسترش برنامه‌های سلامت در مدارس، محیط‌های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت با استفاده از الگوهای مناسب

6- طراحی و مشارکت در اجرای بسیج‌های اطلاع‌رسانی آموزشی در سطح شهرستان

7-     تهیه، اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد و نظارت برتهیه و اجرای برنامه عملیاتی مراکز

8-تشکیل کمیته علمی رسانه

9- مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش‌های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت

10- جمع‌‌آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت‌های آموزشی

11-اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی

12-حمایت و توسعه برنامه رابطین بهداشتی در جهت تقویت تشکل‌های داوطلبانه حوزه سلامت شهرستان

13-      برنامه ریزی و انجام نیاز سنجی آموزشی جهت تعیین اولویت های سلامت منطقه

14- توانمند سازی و انتقال مهارت های آموزشی به اعضای تیم سلامت 

15--    انجام بازدیدهای نظارتی از واحدهای تابعه، تهیه گزارش بازدید و پیگیری موارد نقص

16- شرکت در جلسات و کمیته‌ها

17- شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط