بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۲۸۰

1-برنامه ریزی، بازدید و نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز، اماکن و تاسیسات مرتبط با بهداشت محیط.

2- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای بهداشت محیط در اماکن آموزشی، تربیتی  و مراکز تهیه وتوزیع وکارگاهها وکارخانجات مواد غذایی.

3-نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، بیمارستانها و مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی .

4- شرکت در برنامه های کنترل اپیدمی ها و آموزش به منظور کنترل عوامل محیطی و مهار بیماری .

5- رسیدگی به شکایات مربوطه به بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات به مقامات مربوطه .

6- همکاری در برنامه ریزی و بررسی برنامه های بهداشت محیط شهرستان با نظر مقام مافوق .

7-جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمار فعالیت ها واستخراج شاخص های مربوطه وارسال پسخوراند به خانه های بهداشت و واحدهای تابعه .

8-ارتباط با موسسات علمی وتحقیقاتی به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه بهداشت محیط.

 9-پیش بینی نیاز مندی های واحد بهداشت محیط وپیگیری آن تاحصول نتیجه .

10-همکاری در آموزش وکارآموزی دانشجویان بهداشت محیط وسایر دانشجویان علوم پزشکی با هماهنگی ستاد معاونت بهداشتی.

11- بازدید از کارگاهها وکارخانجات مواد غذایی و ثبت بازرسی ها و مستندات.

12- کنترل آب و مواد غذایی ( شامل نمونه برداری آب و فاضلاب، مواد غذایی، هوا و... ) و مطابقت با استانداردهای مربوطه .

13-نظارت بر طرح های عملیات بهسازی محیط روستاها .

14- شرکت در کمیسیونهای درون سازمانی وبرون سازمانی وعضویت در کمیته های مربوطه به منظور اظهار نظر در خصوص مسایل روز بهداشت محیط با هماهنگی ستاد معاونت.

15-شرکت در عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطرار و بلایای طبیعی و انجام مداخلات موثر و لازم .

16- نظارت و کنترل بهداشتی و حفاظتی مراکز پرتوپزشکی و تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج.

 17-  شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل در جهت افزایش سطح آگاهی و مهارت.

18-اظهار نظر در خصوص نقشه وطرح های مربوط به تاسیسات بهداشتی کارگاهها وکارخانجات مواد غذایی واماکن عمومی .

19-آموزش به گروههای هدف و پایش و ارزشیابی آنها.

20-برنامه ریزی جامع وعملیاتی و نوشتن برنامه ریزی تفضیلی برای فعالیت ها .

21- نظارت بر عملکرد آموزشگاههای صنوف .

22-  نظارت و بازدید بهداشتی مستمر از واحدهای تابعه( خانه های بهداشت و هدایت و نظارت بر کار بهورزان در زمینه بهداشت محیط.

23- ایجاد هماهنگی، تعامل و جلب همکاری برون بخشی و درون بخشی در زمینه مسائل بهداشت محیط.

 24- بازدید، نظارت و جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در زمینه های مختلف بهداشت محیط (در مراکز تهیه و توزیع و فروش و نگهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی اماکن عمومی و مدارس) ازقبیل بهداشت آب و فاضلاب،  بهداشت هوا ، بهداشت پرتوها ، جمع آوری و دفع پسماندها ، بهسازی محیط روستا، کنترل حشرات و جوندگان ناقل، سوانح و بلایا و

25- اقدام و پیگیری در مورد اجرای مقررات و قوانین و اعمال معیارها و ضوابط بهداشتی در رابطه با مسائل بهداشت محیط

26- انجام سایر امور محوله مرتبط با شغل حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.