توسعه شبکه

تعداد بازدید:۹۴۴

مسئولیت هدایت و گسترش واحدهای بهداشتی و درمانی تحت پوشش ،برنامه ریزی ،تدوین، تامین  و مدیریت منابع به منظورحفظ وتوسعه بسترمناسب ارائه خدمات بهداشتی از مهم ترین وظایف این واحد است.

شرح وظایف سرپرست واحد گسترش 
 

-نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
-نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها.
-اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ، ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی.
-ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها و پایش از عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
-بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
-تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ، تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی.
-هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.
-نظارت برجذب و استقرارتیم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بیمه روستایی و پزشک خانواده
-عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه
-گزارش تنگناها و نارسایی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
-برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان (حسب نیاز)
-شرکت در جلسات وارائه گزارش به عنوان نماینده مرکز بهداشت

شرح وظایف کارشناسان واحد گسترش

-استقرار تیم پزشک خانواده درمراکز مجری
-برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده
-تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
-تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی
-ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی 
-تعیین ضرایب حقوق ماهیانه تیم های پزشک خانواده
-تعیین ضرایب حقوق تسویه حساب تیم پزشک خانواده
-تعیین ضرایب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم پزشک خانواده
-فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده
-توزیع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحیطی بیمه روستایی
-پایش از مراکز بهداشتی درمانی / پایش از مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پایگاههای مشارکت سلامت
-عقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
-تجدید قرارداد وادامه همکاری باپایگاههای مشارکت سلامت
-برآورد و توزیع تجهیزات اداری وپزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
-توزیع حق الزحمه پزشکان پایگاههای مشارکت وواحدهای ستادی ومحیطی شبکه بهداشت
-بررسی و به روز نمودن تشکیلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه
-برآورد اطلاعات جمعیتی وارسال به مناطق ومراکز
-تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله
-ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزیج حیاتی شهرستان 
-تامین وتوزیع نیروی انسانی
-گسترش وراه اندازی واحدها
-سامانه خدمات سلامت ایرانیان
-اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموریت نیروها
-نظارت برتکمیل پروژه های عمرانی
-پیشنهاد احداث ، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاه ها و خانه های بهداشت
-نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
-تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد وبرنامه جامع عملیاتی
-تهیه وپیگیری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استیجاری
-اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی ودرمانی
-تشکیل جلسات هماهنگی بامربیان ونمایندگان رابطین بهداشت
-بررسی نیازهای آموزشی مربیان رابطان
-برگزاری همایش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازایشان (سالیانه (
-نظارت برتشکیل وشرکت درکمیته رابطان
-انتخاب سالیانه رابط ومربی رابط نمونه
-ثبت وارسال گزارش عملکرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشت