سلامت خانواده،جمعیت

تعداد بازدید:۱۱۵۱

 برنامه های سلامت خانواده

برنامه سلامت مادران

برنامه میانسالان

برنامه سالمندان

برنامه کودکان

برنامه باروری سالم

برنامه سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس

شرح وظایف و مسئولیت ها ی کلی: واحد سلامت خانواده

* اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

* بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرائی در زمینه بهداشت خانواده ودر قالب سیاست های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

* همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز

* نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

* تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها

* نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده

* همکاری و هماهنگی با سازمانها ، مؤسسات ، نهادها بمنظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه سلامت خانواده

* تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر اجرای آنها

* تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت جهت رده های مختلف برنامه های سلامت خانواده

* انجام بررسی ها و تحقیقات فنی و اجتماعی و جمعیتی در زمینه برنامه های سلامت خانواده

* همکاری مؤثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی

* شرکت در جلسات ، کمیسیون ها ، کمیته های فنی و تخصصی سلامت خانواده به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف

* تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوط

* تهیه دستورالعمل لازم در زمینه مراقبت از رشد جسمی ، روانی و عاطفی و اجتماعی کودکان در بهبود تغذیه و تشخیص بموقع بیماریها و جلوگیری از انتشار و همه گیر شدن آنها

* پیگیری برای تأمین نیرو انسانی مورد نیاز واحد سلامت خانواده و نظارت بر توزیع نیروی انسانی واحدهای ارائه خدمت

* برآورد دارویی سالیانه برنامه های سلامت خانواده و نظارت بر توزیع آن در واحدهای ارائه خدمت

* پیگیری برای تأمین مواد وتجهیزات مورد نیاز برنامه های بهداشت خانواده در سطح واحدهای ارائه خدمت و نظارت بر توزیع آن

معرفی برنامه های سلامت خانواده

برنامه سلامت مادران

برنامه میانسالان

برنامه سالمندان

برنامه کودکان

برنامه باروری سالم

برنامه سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس

برنامه سلامت مادران :

ارتقاء سلامت مادران یکی از ارکان اساسی مراقبت های بهداشتی درمانی است . در سال های اولیه استقرار نظام بهداشت ودرمان در کشور ، سلامت مادران به عنوان گروه آسیب پذیر مورد توجه خاص سیاست گذاران برنامه سلامتی بود و افزایش سطح دسترسی به مراقبت های دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان به عنوان اولویت مد نظر قرار گرفت و این امر با توسعه سیستم شبکه های بهداشتی میسر گردید .

با بهبود شاخص دسترسی به خدمات، روند ارتقاء کیفی خدمات مورد توجه مسئولین امر قرار گرفت از این رو تعیین رویکردی مناسب به منظور شناسایی زودرس مادران در معرض خطر و ارجاع به موقع آنان و استاندارد سازی خدمات مراقبتی در سطح خارج بیمارستانی شامل استاندارد خدمات معمول و ویژه مادران در مقاطع پیش از بارداری ، بارداری ، زایمان و پس از زایمان ضروری بود که با تدوین بسته خدمتی استاندارد در سیستم اجرایی گردید که ضمن ارائه خدمات استاندارد مراقبتی ، موارد ارجاعی را که از نظر فنی نیازمند خدمات تخصصی است را برای خدمات استاندارد سطح بیمارستان طیقه بندی می کند .

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت مادران :

1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

2. مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشگاه و وزارت متبوع

3. برگزاری کمیته ارتقاء سلامت مادران

4. شناسایی و پیگیری مادران پرخطر در دوران بارداری و پس از زایمان ( خط نجات مادران )

5. هماهنگی درون بخشی جهت تأمین مکملهای مورد نیاز برنامه مادران

6. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

7. برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسی های بعمل آمده

8. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

9. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک ماما کاردان کارشناس و بهورز )

10. پیگیری سلامت مادران در زمان بحران

11. هماهنگی با بیمارستان به منظور اسکان مادران باردار در زمان بحران

12. پیگیری تأمین تجهیزات مورد نیاز واحدهای ارائه خدمت در زمان بحران

برنامه میانسالان

بزرگسالان یا بعبارت دیگر والدین محور سلامت خانواده بوده ومرگ ومیر، ناتوانی ورفتارهای آنها همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد وخطرات تهدید کننده سلامتی آنان بر سلامت سایر گروههای سنی در خانواده نیز موثر است. چهره سلامت وبیماری در این گره سنی متفاوت با سایر گروههای سنی است ومداخله برای کاهش بار بیماریها در آنان به سادگی کنترل بیماریهای واگیردارمقدور نیست از این رو لازم است گروه سنی تقریباً فراموش شده بزرگسالان که در همه امور خانواده نقش محوری بعهده دارند نیز مانند سایر گروههای سنی مورد توجه قرارگیرند،تشابه مسائل ومشکلات سلامتی در هر گروه سنی سبب می شود که بارویکرد سن محوربتوان بر مسائل هر گروه متمرکز شده وبا توجه به اولویتها در هر گروه برای حفظ وارتقاء سلامت آن گروه چاره اندیشی کرد. از این رو اداره کل دفتر سلامت جمعیت خانواده ومدارس با هدف کاهش موربیدتی ومورتالیتی وبهبود کیفیت زندگی بزرگسالان (گروه سنی 59-30 سال) با هدف:

1-تأمین پوشش کافی برای ارائه خدمات

2-انجام مداخلات لازم برای ارتقاء شیوه زندگی گروه هدف

3-انجام اقدامات لازم برای تشخیص زود هنگام بار بیماریهای مهم واولویت دار تصمیم دارد این گروه سنی را حمایت نماید و بدین منظور از طریق :

1-ارائه خدمات جامع سلامت محور ( پیشگیرانه ،تشخیص زودرس)

2 - کنترل عوامل خطر قابل مداخله در سطح فرد

3-آموزش ومشاوره برای توانمند سازی در راستای بهبود رفتار و ارتقاءشیوه زندگی وتقویت خود مراقبتی

شرح وظایف کارشناس سلامت میانسالان :

1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

2. جمع آوری آمارسرشماری و تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوی شده

3. هماهنگی درون بخشی جهت تأمین اقلام مورد نیاز برنامه

5. برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسیهای بعمل آمده

6. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

7. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

8. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک ماما کاردان کارشناس و بهورز )

9. جمع آوری آمار عملکرد وارائه آمار عملکرد فصلی آن به معاونت بهداشتی

10. برگزاری هفته سلامت زنان ومردان ایرانی وارسال گزارش به استان

سالمندان:

سالمندی معمولا همراه با مشکلات مختلفی است که جنبه های جسمی،روانی واجتماعی را در بر گرفته وبا تحمیل هزینه های قابل توجهی همراه است.با سالمند شدن جمعیت،برنامه ریزی وسیاست گذاری در جهت تغییر نقش سالمندان از افرادی وابسته به جمعیتی فعال از هر نظر اجتناب ناپذیر است

حفظ تندرستی وسلامت سالمندان امری امکان ناپذیر بوده ونباید جزءجدایی ناپذیر سالمندی دانست.در این راستا مراقبت دوره ای سالمندان در کنار آموزش شیوه زندگی سالم می تواند با کاهش با بیماری وافزایش امید به زندگی توام با سلامت،به سالمندی سالم وفعال منجر شود.

شرح وظایف کارشناس سلامت سالمندان

1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

2-سالمندان نظارت براجرای برنامه مراقبت و ارزیابی سلامت سالمندان در واحدهای اجرایی

3-نظارت بر نحوه اجرای برنامه آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان 70-60 ساله

4-ارسال آمار فصلی برنامه بهبود شیوه زندگی در سالمندی به استان

5-. برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسیهای بعمل آمده

6. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک ماما کاردان کارشناس و بهورز )

7-برگزاری هفته ملی سالمندان وارسال گزارش عملکرد هفته

8- جمع آوری آمار عملکرد وارائه آمار عملکرد فصلی آن به معاونت بهداشتی

برنامه کودکان

الف کودک سالم :

 برنامه مراقبت کودک سالم راهکاری است برای جداکردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری که هنوز نشانه های بیماری در آنها مستقر نشده است . در حقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفر تا هشت سال و اجرای آن می باشد .که با ارزیابی کودک از نظر وضعیت عمومی یا نشانه های خطر ، زردی ، تغذیه ، وزن ، قد ، دور سر ، وضعیت دهان ودندان ، بینایی ، تکامل ، واکسیناسیون ، مصرف مکمل های دارویی و آزمایشات اجرا می گردد .

ب برنامه مانا :

این برنامه با بهره گیری ازآخرین وضعیت بیماری و مرگ و ابتلادرکشور( نتایج حاصل از آنالیزبار بیماریها) طراحی گردید به گونه ای که علاوه بر تأمین سلامت کودکان به کیفیت زندگی آنان نیز توجه شود. در این روند از علائم و نشانه های بیماری برای انتخاب داروهای مؤثر و منطقی استفاده می شود . این روند شامل روشهایی برای ارزیابی نشانه های مربوط به بیماری شدید ، ارزیابی وضعیت تغذیه ، واکسیناسیون و نحوه غذا خوردن کودک ، آموزش به والدین درخصوص نحوه مراقبت کودک در منزل ، مشاوره با والدین جهت رفع مشکلات تغذیه و توصیه به والدین در مورد زمان مراجعه مجدد به مرکز بهداشتی می باشد . همچنین شامل توصیه هایی برای کنترل میزان درک والدین در زمینه توصیه های ارائه شده و نشان دادن به آنها در مورد چگونگی دادن اولین نوبت درمان می باشد و تأکید برارزیابی درست بیماریهای شایع و خطرناک ، وضعیت تغذیه و واکسیناسیون ، انجام مداخلات لازم و مؤثر ، تقویت مشاوره با مادر و خدمات پیشگیری کننده دارد .

ج- برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر :

یکی از چهار استراتژی اتخاذ شده توسط یونیسف که به انقلاب سلامتی کودکان منجر شده است تغذیه کودک با شیر مادر است . فرآیند رشد ونمو کودکان منظم وپیوسته است ولی سرعت آن در سالهای اول عمر بیشتر است و از آنجائیکه برای تأمین رشد وتکامل مطلوب توجه به نیازهای غذایی کودک و مراقبت کافی از او در این دوران از اهمیت ویژه برخوردار است ، برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر توجه خود را به نیازهای غذایی کودک از دوران نوزادی تا 2سالگی معطوف کرده است. در این روند آموزش به مادران باردار در خصوص نحوه شیر دهی و تداوم تغذیه نوزاد تا پایان 2سالگی ، انجام مداخلات لازم و مؤثر ، تقویت مشاوره با مادرمد نظر قرار گرفته است .

د- نظام مراقبت مرگ کودکان :

نسبت مرگ ومیر کودکان ( U5MR ) از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهنده توسعه کشور هاست . علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه ، تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است . با مطالعه تاریخچه هر مورد مرگ کودک از زمان دریافت مراقبتهای کودکی و سپس محل و زمان و شرایط بیماری میتوان :

را از نظر کیفیت ، کمیت و سهولت دسترسی بررسی کرد . از این رو اداره سلامت کودکان اقدام به طراحی نظام کشوری مراقبت مرگ کودکان زیر پنجسال نمود و به منظور شناخت عوامل مؤثر در مرگ و میر کودکان و طراحی مداخله مناسب مقررشد برای تمامی موارد مرگ گزارش شده ، پرسشنامه بررسی مرگ تکمیل و در کمیته های کاهش مرگ ومیر کودکان بررسی شود تا با توجه به علت فوت راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز موارد مشابه ارائه گردد.

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت کودکان :

1. تدوین برنامه عملیاتی برای هریک از عنوان های برنامه به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

2. برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسیهای بعمل آمده

3. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

4. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

5. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک ماما کاردان کارشناس و بهورز )

6. برگزاری کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

7. برگزاری کمیته نظام مراقبت مرگ کودکان زیر پنجسال

8. شرکت در کمیته بهداشت دهان ودندان و هماهنگی درون بخشی جهت رفع تجهیزات برنامه بهداشت دهان ودندان

9. نظارت بر نحوه توزیع مسواک انگشتی در واحدهای ارائه خدمت

10. ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک بیمارستان

11. برگزاری کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر

12. کنترل و نظارت زیج حیاتی خانه های بهداشت و جداول مربوط به برنامه

13. برگزاری هفته جهانی شیر مادر و هفته کودک

14. مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشگاه و وزارت متبوع

15. هماهنگی درون بخشی جهت تأمین مکملهای مورد نیاز برنامه

16. پیگیری تأمین تجهیزات مورد نیاز واحدهای ارائه خدمت

17. جمع آوری اطلاعات آمارعملکردی برنامه کودکان و انتقال آن به سایت پورتال وزارت متبوع

18. برآورد داروهای مورد نیاز برنامه کودکان و انتقال آن به سایت پورتال بصورت فصلی

19. برآورد تجهیزات مورد نیاز برنامه کودکان و انتقال آن به سایت پورتال بصورت 6ماهانه

20. اعلام گزارش فوری موارد مرگ کودکان زیر 5سال به معاونت بهداشت ودرمان دانشگاه

21. تکمیل پرسشنامه های مرگ کودکان زیر 5سال و انتقال آن به سایت پورتال وزارت متبوع

22. تشکیل کمیته ای خارج از بیمارستانی در صورت وقوع مرگ در خارج از بیمارستان و تدوین مداخلات مؤثر متناسب با علت مرگه واقعه و ارائه آن به واحدهای ارائه خدمت جهت اجرا

23. انتقال اطلاعات آماری برنامه غربالگری تکامل کودکان زیر 6سال به به سایت پورتال وزارت متبوعبه صورت فصلی

24. اعلام گزارش صفر مرگ کودکان 59-1ماهه به صورت فصلی به معاونت بهداشتی و درمان دانشگاه

برنامه باروری سالم :

این برنامه شامل ارائه همگانی خدمات با کیفیت ، کم هزینه و قابل قبول به نیازمندان و متقاضیان خدمت است تا گیرندگان خدمت بتوانند به هدف های تولید مثل خود و پیشگیری از وقوع حاملگی های ناخواسته و پر خطر از دیدگاه تنظیم خانواده ، سقط های غیر ایمن ، وقوع بیماری ، معلولیت و مرگ دستیابی داشته باشند .گرچه بدلیل نرخ رشد بالای جمعیت در دهه 60 سیاست های کنترلی به لحاظ پیشگیری از انفجار جمعیت دنبال گردید ولی اجرای طولانی مدت این قانون منجر به پایین آمدن نرخ باروری به زیر مرز هشدار یا همان حد جایگزینی شد ، از این رو سیاست های جمعیتی با رویکردی جدید در جهت افزایش نرخ باروری در حد جایگزینی یعنی 2.1 تغییر یافت و هم اکنون با دنبال کردن اهداف زیر پی گیری می شود .

اهداف کلی برنامه باروری سالم و جمعیت :

1-توانمند سازی خانواده ها برای انتخاب تعداد فرزندان و زمان فرزند آوری

2- پرهیز از بارداری های زیر 18سال وبالای 35سال

3- پرهیز از بارداری های با فاصله زمانی کمتر از سه سال

4- پرهیز از بارداری های بیش از 4بار

5- پیشگیری از بارداری های پرخطرو پیشگیری از بارداریهای ناخواسته

6-کاهش تصمیم به سقط های غیر قانونی

شرح وظایف کارشناس باروری سالم :

1. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بررسی و طبقه بندی نیاز ها و اولویت های برنامه

2. مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از طرف دانشگاه و وزارت متبوع

3. جمع آوری آمارسرشماری و تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوی شده

4. هماهنگی درون بخشی جهت تأمین اقلام مورد نیاز برنامه

5. برگزاری کمیته خدمات جراحی پیشگیری از بارداری

6. کنترل و نظارت زیج حیاتی خانه های بهداشت و جداول مربوط به برنامه

7. برگزاری برنامه های آموزشی بر اساس نیاز سنجی و بررسیهای بعمل آمده

8. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمت

9. پایش و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها در واحدهای ارائه خدمت

10. آموزش و باز آموزی رده های مختلف پرسنلی ( پزشک ماما کاردان کارشناس و بهورز )

11. جمع آوری آمار عملکرد وارائه آمار عملکرد فصلی آن به معاونت بهداشتی

12. برگزاری کلاس آموزش هنگام ازدواج برای زوجین در شرف ازدواج

13. نظارت بر نحوه برگزاری کلاسهای آموزش هنگام ازدواج

14. هماهنگی جهت خرید اقلام مورد نیاز واحدهای مامایی

15. نظارت بر توزیع وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مامایی

برنامه نوجوانان و مدارس:

 اهداف کلی واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس

 1-      جمع آوری وجمع بندی آنالیزاطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتی

2-      بررسی وشناخت وضع موجود به منظورتعیین نیازها و اولویت ها

3-      همکاری وانجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4-      تشکیل وشرکت درکمیته های علمی ، فنی شهرستانها بمنظور بهره گیری تجارب

5-      شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاسهای آموزشی و...

6-   تهیه وتدوین وارائه متون ، رسانه ومدول های علمی آموزشی درزمینه بهداشت مدارس برای گروههای هدف برنامه های بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدین ، پرسنل وکارکنان مدارس ومعلمین )

7-      اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

8-      بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی و اقدام درجهت رفع آنها

9-       انجام هماهنگی های درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلای سطح دانش فنی وعلمی فردی

11-    تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویا سازی وارتقاء سیستم

12-    بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی ، ملزومات ، تجهیزات وفضای فیزیکی

13-    هماهنگی وهمکاری با سایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-     هماهنگی وهمکاری با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان وسایرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

16-    همکاری با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتی در برنامه ریزی های تفضیلی

17-    نظارت ، پایش ، ارزشیابی مستمر و مداوم و فعالیتهای بهداشت مدارس درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

18-    تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت

19-    تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

شرح وظایف کارشناس بهداشت مدارس

1-      جمع آوری وجمع بندی اطلاعات وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به کارشناس مسئول

2-      نظارت وبررسی فرمهای آماری و گزارش دهی ماهانه مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

3-      بررسی وشناخت وضع موجود به منظور تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی و...

4-      انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

5-      شرکت درکمیته های علمی وفنی ستاد مراکزبهداشت وآموزش وپرورش به منظور بهره گیری تجارب

6-      شرکت درکارگاهها وکلاسهای آموزشی وهمکاری دربرگزاری آن

7-      تهیه وتدوین وارائه متون و رسانه ومدولهای علمی آموزشی در زمینه بهداشت مدارس برای گروههای هدف

8-      اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

9-      همکاری دربررسی شناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

10-    انجام هماهنگی های درون بخش و برون بخش

11-    تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی

12-    تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

13-    همکاری بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیازهای مالی ونیروی انسانی تجهیزات ، ملزومات

14-    هماهنگی و همکاری بین واحدبهداشت مدارس وسایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه های مدارس

15-    هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

16-    همکاری با واحد سلامت جوانان ،‌نوجوانان ومدارس معاونت دربرنامه ریزی های تفضیلی

17-    نظارت ، پایش وارزشیابی مستمر ومداوم ازفعالیتهای بهداشت مدارس مراکز وخانه های بهداشت تابعه

18-    همکاری درتهیه وتدوین برنامه عملیاتی واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت

19-    تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

 20-برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان براساس دستورالعمل های ابلاغی

21-برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای واکسیناسیون توام در دانش آموزان پایه اول متوسطه

22-هماهنگی با واحد بهداشت محیط درحسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی وبهداشت محیط مدارس

23-برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه درمدارس ( ازقبیل شیرمدارس آهن یاری،پایش یدادرار و... )

24-انجام سایروظائف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی ازسوی مقام مافوق ارجاع میشود.

 


لینک دانلود فایل