ریاست بیمارستان

دکتر علیرضا مصری پور

ریاست بیمارستان

پیام ریاست مرکز:رسالت ما سرآمدی در ارائه برترین خدمات تشخیصی ،درمانی و پیشگیری در شهرستان می باشد. در این راستا با پایبندی به محورهای حاکمیت بالینی و اعتباربخشی، خصوصا تکریم بیماران و ارباب رجوع، در جهت بهبود مستمر کیفیت خدمات به بیماران مراجعه کننده از سراسر کشور گام برمی داریم.