بخش های درمانی

واحد بخش های درمانی شامل موارد ذیل؛ آماده خدمت رسانی به همشهریان گرامی می باشد

اورژانس 

داخلی 

دیالیز 

زنان 

اطفال