برگزاری سومین جشنواره تحقیقات و فناوری به صورت مجازی