اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-دفتر معاونتمعاونت تحقیقات و فناوری52732396714
-خانم عطایی و پیاممعاونت تحقیقات و فناوری51032394499
-خانم دکتر گلیمعاونت تحقیقات و فناوری-32394499
-خانم میری (مجله دانش و تندرستی)معاونت تحقیقات و فناوری-32394111
-خانم حسینی نژادمعاونت تحقیقات و فناوری511-
-خانم بسطامی و خانم دکتر روحانیمعاونت تحقیقات و فناوری50332390600
-دفتر مجله انگلیسیمعاونت تحقیقات و فناوری--
-خانم علیاریمعاونت تحقیقات و فناوری512-
-آقای دکتر غراویمعاونت تحقیقات و فناوری512-
-آقای دکتر ناظمیمعاونت تحقیقات و فناوری512-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹