اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-ستاد شاهدسایر50832393098
-گروه معارفسایر613-
-آزمایشگاه کروناسایر689-
نمایش ۱۱۱ تا ۱۱۳ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹