اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-ستاد شاهدسایر50832393098
-گروه معارفسایر613-
-آزمایشگاه کروناسایر689-
-دکتر رضا جعفریدانشکده پیراپزشکی۶۵۸-
-دکتر خواستار-531-
نمایش ۱۱۱ تا ۱۱۵ مورد از کل ۱۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰