اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-خانم دکتر خرم روز و خانم دکتر فردید و خانم زارعمعاونت تحقیقات و فناوری-32394091
-خانم دکتر سعیدنیادانشکده پزشکی526-
-خانم دکتر عسگریان و خانم دکتر عجمیدانشکده پیراپزشکی528-
-خانم دکتر غلامیحوزه ریاست--
-خانم دکتر متقیگروه بهداشت باروری515-
-خانم دکتر گلیمعاونت تحقیقات و فناوری-32394499
-خانم رزازان و خانم صداقت و خانم امین هراتیامور مالی410-
-خانم رسولی و اقای حیدریامور عمومی207-
-خانم رضاییدانشکده پرستاری233-
-خانم زروج حسینیمعاونت آموزشی52532393962
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹