مصوبات کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه

تعداد بازدید:۲۵۵۴

کلید واژه ها: شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی صورتجلسات

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹