مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


برگزاری وبینار روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی

برگزاری وبینار روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی

برگزاری وبینار «روشهای ردیابی سلول با MRS و تشخیص مسـیرهای پیونـد سـلولی » توسـط معاونـت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تدریس اعضا محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ادامه مطلب

اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در اهمیت صیانت از جمعیت

معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت از طرحهای مرتبط با این موضوع که به منظور شناسایی موانع ازدواج، نگرش جوانان به ازدواج وفرزندآوری، مشکلات مردم درخصوص توسعه خانواده و ... طراحی می شوند، حمایت ویژه کرده و جزو اولویتهای پژوهشی دانشگاه میباشد.

ادامه مطلب