هدف

تعداد بازدید:۵۹

مهمترین هدف کتابخانه ، تامین منابع چاپی و الکترونیکی و اطلاعات علمی مورد نیاز اساتید و دانشجویان می باشد.