معرفی شرح وظایف و راههای ارتباطی

تعداد بازدید:۴۱۱

محل استقرار:  معاونت  درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود واقع در ساختمان البرز- اتاق 202- شماره تماس 12 - 32393803  داخلی 117 واحد اداره امور آزمایشگاهها

معرفی واحد:

اداره امورآزمایشگاهها مسئولیت نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص طبی،پاتولوژی،ژنتیک، دولتی و خصوصی مستقل و وابسته به مراکز بیمارستانی، درمانگاهی وجراحی محدود را داشته و کلیه امور مربوط به صدور مجوزهای قانونی، نظارت بر ارائه خدمات در اینگونه مراکز، تعرفه، نیروی انسانی و تجهیزات، اعتباربخشی و استانداردسازی آزمایشگاهها برعهده این اداره می باشد.

شرح وظایف:
1-مجری خط مشی و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت، ریاست دانشگاه و معاون درمان
2- ممیز ی و نظارت بر مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش و تحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی در صورت نیاز
3-  اعتبار بخشی آزمایشگاه های بیمارستانی در قالب تیم معاونت درمان
4- برگزار ی کمیسیون ماده 20 اداره امور آزمایشگاه ها
5- انعکاس بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مراکز تحت پوشش
6- انجام  فعالیت های مرتبط با پروانه های آزمایشگاهی اعم از تاسیس،مسؤلیت فنی،ابطال ،تمدید،جابه جائی
7- انجام مکاتبات اداری و استعلام دانشگاه ها
8- شرکت در جلسات و کمیته های علمی، مشورتی، اجرائی
9- برگزار کننده  جلسات آموزشی (کارگاه و کنفرانس) جهت کارشناسان و مسؤلین فنی مراکز تحت پوشش
10- پاسخگویی به ارباب رجوع
11- تنظیم آمار و اطلاعات  آزمایشگاه های تحت پوشش
12- ارزیابی نقشه ها و پلان های  آزمایشگاه ها
13- پیگیری شکایات واصله
14- اظهار نظر کارشناسی در واگذاری آزمایشگاه های دولتی
15- همکار ی با  ستاد بحران در معاونت درمان
16- همکاری با اداره تجهیزات پزشکی واظهار نظر کارشناسی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی
17- تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاه ها  متناسب با نیازها

18-  همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت درخصوص شرکت در پایشهای استانی ازمایشگاهها

19- همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت درخصوص و تکمیل اطلاعات وبگاه آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع