مدیر امور بیماریها

نام و نام خانوادگی : دکتر محمود عامری

سمت اجرایی: مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی 

تعداد بازدید:۱۲۹۱