واحد تغذیه و رژیم درمانی

معرفی واحد تغذیه بیمارستان

                                                          

 

نام واحد :تغذیه و رژیم درمانی

  شماره تماس : (داخلی3330)

  نام مسئول واحد : فاطمه حسین پور

  مدرک تحصیلی : کارشناس  تغذیه و رژیم درمانی

   سابقه کار : 21 سال

عنوان پست : کارشناس مسئول  تغذیه و رژیم درمانی

  

تامین، حفظ و ارتقاء سلامت تغذیه ای بیماران بستری به عنوان بخشی از روند درمان بیماران ، از طریق اجرای مداخلات و مراقبت های تغذیه ای ، آموزش و ارائه مشاوره غذایی به بیماران و همراهان ایشان ،تهیه و توزیع غذای بیماران و  پرسنل شاغل در هر شیفت و در نهایت نظارت بر حسن اجرای برنامه ی فوق الذکر از جمله وظایف این بخش می باشد.

این واحد خدمات خود را در قالب پنج قسمت ( آشپزخانه، بازرسی،   آمار، آموزش و واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران بستری ارائه می دهد.

1- آمار 

برآورد مقدار مواد اولیه مورد نیاز جهت سفارش صبحانه، ناهار و شام روزانه و همچنین به روز رسانی و ثبت آمار غذای درخواستی  از طریق این واحد انجام می گردد.

2- آشپزخانه 

تهیه و توزیع در حدود 3000 پرس غذا اعم از صبحانه، ناهار و شام روزانه بیمار، همراه و پرسنل و حدود 40 لیتر فرمولوی گاواژ از طریق این واحد انجام می پذیرد.

3- بازرسی  

نظارت بر عملکرد و حسن انجام کار در تهیه و توزیع غذا از نظر نیروی انسانی، بهداشت، کیفیت و کمیت مواد اولیه و غذای طبخ شده از طریق این واحد انجام می گیرد.

4- مشاوره تغذیه و رژیم درمانی 

این قسمت خدمات بالینی خود را به دو صورت ارائه می دهد.1- کلیه بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه به صورت روزانه و روتین مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین نوع و حجم مایع گاواژ دریافتی با توجه به وضعیت تغذیه بیمار ارزیابی شده و سفارش تهیه و توزیع آن به واحد آشپزخانه داده می شود. 2- جهت سایر بخش های بالینی بیمارستان نیز ارائه خدمات در زمینه مشاوره تغذیه در صورت درخواست از طرف پزشک معالج صورت می گیرد.

5- آموزش  

بررسی توانمندیهای شغلی و نیازهای حرفه ای وغیر حرفه ای آموزشی کارکنان در بخش تغذیه بالینی و انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری برنامه های آموزشی مرتبط و همچنین انجام توصیه های آموزشی در زمینه تغذیه و رژیمهای درمانی به بیمارن ترخیصی از جمله وظایف این واحد می باشد.

  

 

معرفی پرسنل واحد تغذیه بالینی:    

   فاطمه حسین پور

    کارشناس تغذیه  -  مسئول واحد

  محمد رضا علیپوری     کارشناس تغذیه -  کارشناس مشاوره                                                   تغذیه و رژیم درمانی  
  سید رضا حسینیان     کارشناس صنایع غذایی  -  کارشناس ناظر                                                         خدمات غذایی
   محمدرضا دباغان 

   متصدی بخش غذا -  اتوماسیون تغذیه

                                                                                      

                      

 

 

شرح وظایف:

1- طراحی، ایجاد استقرار و به روزآوری سیستم کنترل مواد اولیه مورد نیاز آشپزخانه

2- طراحی، ایجاد، استقرار و به روزآوری سیستم آمارگیری امور تغذیه با استفاده از سیستم HIS  و سیستم اتوماسیون تغذیه  به منظور استخراج آمار روزانه غذای مورد نیاز جهت پخت

3- انجام کلیه امور در زمینه نظارت بر فرآیند های واحد تغذیه و رژیم درمانی 

4- ارائه کلیه خدمات آموزشی در زمینه تغذیه صحیح و همچنین ارائه مشاوره مربوطه به رژیم درمانی به بیماران

5- تنظیم و ارائه برنامه غذائی بیماران بخش های مختلف بیمارستان به آشپرخانه به صورت( روزانه، هفتگی، ماهانه)

6- تدوین و تنظیم برنامه غذایی (روزانه، هفتگی، ماهانه) برای پرسنل، پزشکان و کادر درمانی با ملاحظه تأمین مواد ضروری ومورد نیاز بدن  و ارائه به واحد آشپزخانه جهت اجرای برنامه ها

7- هماهنگی و تشکیل  و پیگیری جلسات کمیته تغذیه با مدیر بیمارستان و ... در رابطه با امور تغذیه بیمارستان

8- بررسی ، پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح بیمارستان

9- همکاری با سایر بخش های اجرایی در جهت بهبود ارائه خدمات غذایی

10- اجرای استاندارد های اعتبار بخشی بخش تغذیه در بیمارستان

11- مدیریت ،  سرپرستی و نظارت  بر کارکنان بخش تغذیه 

 

 

نمونه فعالیت های در دست اقدام:

2-  استفاده از فرمول­های آماده  و مکمل ها  جهت گاواژ بیماران

2- تهیه پفلت های آموزشی جهت بیماران

5- توزیع متمرکز غذا جهت بیماران دیابتی ، دیالیزی و شیمی درمانی  در بخشها بصورت تغییر در ظروف ،  دورچین و میان وعده ها  با توجه به شرایط بیماری

 

چشم انداز آتی واحد:

- نصب دستگاههای بسته بندی و توزیع متمرکز غذا در بخش بصورت اختصاصی و متناسب با رژیم غذایی هر فرد طراحی شده توسط واحد تغذیه با درج شماره تخت بر روی غذا

- صنعتی شدن آشپزخانه

- افزایش تعداد کارشناسان تغذیه به منظور پوشش بیشتر و بهتر کنترل تغذیه و مشاوره تغذیه بیماران  

- تغییر عادات غذایی پرسنل و بیماران در جهت رژیمهای کم چرب و استفاده بیشتر از سبزیجات

 

تعداد بازدید:۴۳۲