• ۰۴:۳۵ - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

پیام معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

پیام معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دکتر سید شاهرخ آقایان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی به شرح ذیل صادر کرد
یکی از استراتژی های مهم و پایه ای اداره ورزش های همگانی اهمیت دادن به ورزش به عنوان عامل پیشگیری است

یکی از استراتژی های مهم و پایه ای اداره ورزش های همگانی اهمیت دادن به ورزش به عنوان عامل پیشگیری است

محمد کوشکی رئیس انجمن والیبال و رئیس اداره ورزش همگانی وزارت بهداشت یکی از استراتژی های مهم و پایه ای اداره ورزش های همگانی اهمیت دادن به ورزش به عنوان عامل پیشگیری است
امیدواریم این مسابقات زمینه ای را برای برگزاری فعالیت های بزرگ تر، از جمله المپیاد های ورزشی دانشجویی ،فراهم کند

امیدواریم این مسابقات زمینه ای را برای برگزاری فعالیت های بزرگ تر، از جمله المپیاد های ورزشی دانشجویی ،فراهم کند

امیدواریم این مسابقات زمینه ای را برای برگزاری فعالیت های بزرگ تر، از جمله المپیاد های ورزشی دانشجویی ،فراهم کند