فرم پایش فعالیت های آموزش مجازی

فرم پایش فعالیت های آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • عنوان محتوای الکترونیکی (موضوع جلسه)*
  0
 • نام مدرس/ مدرسان (در صورتی که محتوای الکترونیکی به صورت مشترک تولید شده است نام مدرسان را ذکر فرمائید)*نام کامل
  1
 • گروه آموزشی*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  2
 • سایر موارد (لطفا در صورتي که نام گروه آموزشي در ليست وجود ندارد نام آن را ذکر کنيد. همچنين در صورتي که يک محتوا مشترکا براي گروه هاي مختلف بارگذاري شده است نام ساير گروه هاي آموزشي را ذکر کنید)*نام کامل
  3
 • تاریخ تولید محتوای الکترونیکی*تاریخ برگزاری
  4
 • زمان (طول مدت محتوا بر حسب دقیقه)*نام کامل
  5
 • نوع محتوا*در صورتی که گزینه سایر را انتخاب کرده اید لطفا نوع محتوا را دقیقا ذکر کنید.
  6
 • سایر موارد (لطفا دقیقا نوع محتوا را ذکر کنید)*نام کامل
  7
 • فرمت فنی (swf., ppt., mp4., mkv. ...)*نام کامل
  8
 • 9
 • از اینکه زمان ارزشمند خود را در تکمیل این فرم و انعکاس دقیق فعالیت های آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود صرف نمودید صمیمانه سپاسگزاریم.
  10