آئین نامه های آموزش مجازی

تعداد بازدید:۱۲۰۰

آئین نامه های آموزش مجازی شامل مقررات دوره های آموزش از راه دور در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، آموزش ترکیبی در دوره های دکترای عمومی، تشکیل شورای عالی آموزش مجازی، معادل سازی فعالیت های آموزشی و نحوه محاسبه حق‌التدریس و نظارت و اعتباربخشی مراکز و دانشکده های مجازی است. در ادامه تصویر صفحه نخست آئین نامه و فایل متن کامل آن موجود است.