اعضای شورا

جناب آقای دکتر محمدحسن امامیان

استاد اپیدمیولوژی

 

 

جناب آقای دکتر علی اکبر رودباری

دانشیار مهندسی بهداشت محیط

 

 

جناب آقای دکترآنه محمد غراوی

دانشیار علوم تشریحی

 

 

جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی

دانشیار پرستاری

 

 

جناب آقای دکتر حسین خواستار

دانشیار فیزیولوژی

 

 

جناب آقای دکتر اله بخش جاوید

دانشیار مهندسی بهداشت محیط