آئین نامه پذیرش و نشر کتاب در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود