مطالب مرتبط با کلید واژه

کتاب


کتاب"بلوغ در دختران" منتشر شد.

کتاب"بلوغ در دختران" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "بلوغ در دختران" حاصل زحمات خانم ناهید بلبل حقیقی است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۶ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"چکیده بیماریهای نوزادان" منتشر شد.

کتاب"چکیده بیماریهای نوزادان" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "چکیده بیماریهای نوزادان" حاصل زحمات خانم ناهید بلبل حقیقی است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۶ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"عفاف در پس یک پرده" منتشر شد.

کتاب"عفاف در پس یک پرده" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "عفاف در پس یک پرده" حاصل زحمات خانم ناهید بلبل حقیقی و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۵ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"تفسیر و اختلالات اسید و باز" منتشر شد.

کتاب"تفسیر و اختلالات اسید و باز" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "تفسیر و اختلالات اسید و باز" حاصل زحمات خانم دکتر منیره عامریان و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۵ می باشد که توسط انتشارات یاس نبی به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"آموزش و پیشگیری از سرطان پستان" منتشر شد.

کتاب"آموزش و پیشگیری از سرطان پستان" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "آموزش و پیشگیری از سرطان پستان" حاصل زحمات دکتر محمد واحدیان شاهرودی است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۵ می باشد که توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"درسنامه مامایی مایلز ۲۰۱۴" منتشر شد.

کتاب"درسنامه مامایی مایلز ۲۰۱۴" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "درسنامه مامایی مایلز ۲۰۱۴" حاصل زحمات خانم آرزو شایان و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"درسنامه اختلالات جنسی" منتشر شد.

کتاب"درسنامه اختلالات جنسی" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "درسنامه اختلالات جنسی" حاصل زحمات خانم سیده زهرا معصومی قاضی نوری و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط انتشارات دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"زایمان زودرس" منتشر شد.

کتاب"زایمان زودرس" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "زایمان زودرس" حاصل زحمات خانم سحر الماسی و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط انتشارات مهتاب به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"دستگاه تنفس" منتشر شد.

کتاب"دستگاه تنفس" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "دستگاه تنفس" حاصل زحمات دکتر آنه محمد غراوی است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط دایان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
کتاب"مدیریت شیرابه در محل های دفع پسماند" منتشر شد.

کتاب"مدیریت شیرابه در محل های دفع پسماند" منتشر شد.

کتاب حاضر تحت عنوان "مدیریت شیرابه در محل های دفع پسماند" حاصل زحمات دکترعلی اکبر رودباری و همکاران است با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسال ۹۴ می باشد که توسط آوای قلم به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب