اساسنامه

ماده ۱- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور جنسی و باروری و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده ۲- اهداف

۱- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه سلامت جنسی و باروری

2- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

۴- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سلامت جنسی و باروری

۵- ترغیب تشویق و بکارگیری محققین در زمینه سلامت جنسی و باروری

۶- کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

۷- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳- ارکان مراکز عبارتند از:

الف شورایعالی

ب رئیس مرکز

ماده۴- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از:

۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

۲- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

۳- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

۴- رئیس مرکز

۵- سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

ماده ۵- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد

۱- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

۲- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

۳- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

۴- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

۵- تصویب دستورالعنل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات

۶- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده۶- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود هر چهارسال یکبار منصوب می گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است .

ماده ۷- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده ۸: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند

ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند

ماده ۹- منابع مالی مرکز :

الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

این اساسنامه در ۹ ماده و یک تبصره به تصویب رسد.

ماده ۱- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور جنسی و باروری و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده ۲- اهداف

۱- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه سلامت جنسی و باروری

2- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

۴- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سلامت جنسی و باروری

۵- ترغیب تشویق و بکارگیری محققین در زمینه سلامت جنسی و باروری

۶- کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

۷- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳- ارکان مراکز عبارتند از:

الف شورایعالی

ب رئیس مرکز

ماده۴- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از:

۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

۲- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

۳- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

۴- رئیس مرکز

۵- سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

ماده ۵- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد

۱- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

۲- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

۳- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

۴- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

۵- تصویب دستورالعنل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات

۶- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده۶- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود هر چهارسال یکبار منصوب می گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است .

ماده ۷- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده ۸: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند

ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند

ماده ۹- منابع مالی مرکز :

الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

این اساسنامه در ۹ ماده و یک تبصره به تصویب رسد.