معرفی

اهداف مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی به شرح زیر است:

۱- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم

۲- انجام پژوهش‌های بنیادی و بالینی در جهت اصلاح ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

۳- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

۴- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه تحقیقات کارآزمایی بالینی

۵- ترغیب تشویق و بکارگیری محققین

۶- کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

۷- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: معرفی