اعضاء شورای پژوهشی

دکتر سید محمد میررضایی

دکتر سید محمد میررضایی

دکتر حسین ابراهیمی

دکتر حسین ابراهیمی

دکتر حمید واحدی

دکتر حمید واحدی

دکتر جواد نوریان

دکتر جواد نوریان

خانم شیرین السادات تقی زاده

خانم شیرین السادات تقی زاده

کلید واژه ها: شورای پژوهشی