سرپرست مرکز

دکتر ابوالفضل باباخانی،

پاتولوژیست

سابقه کار:

 از سال 1391 تا کنون 

تلفن:

32394020 023

پست الکترونیک

abolfazlbabakhani@yahoo.com