اساسنامه

اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان

ماده ۱- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.
ماده ۲- اهداف
۱- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه پیشگیری از سرطان
۲- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
۳- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
۴- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه پیشگیری از سرطان
۵- ترغیب تشویق و بکارگیری محققین در زمینه پیشگیری از سرطان
۶- کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
۷- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۳- ارکان مراکز عبارتند از:
الف – شورایعالی
ب – رئیس مرکز
ماده ۴- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از:
۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
۲- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
۳- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
۴- رئیس مرکز
۵- سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه
ماده ۵- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد
۱- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
۲- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
۳- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
۴- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
۵- تصویب دستورالعنل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات
۶- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده ۶- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود هر چهارسال یکبار منصوب می گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است .
ماده ۷- وظایف رئیس مرکز:
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.
ماده ۸: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :
الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند
ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند
ماده ۹- منابع مالی مرکز :
الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
این اساسنامه در ۹ ماده و یک تبصره به تصویب رسد.

کلید واژه ها: اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان شورایعالی رئیس مرکز وظایف شورایعالی وظایف رئیس