اولویت های پژوهشی

الف) مطالعات بالینی:

بررسی جنبه‌های بالینی (تشخیص- پیشگیری از بیماری- پیشگیری از عوارض- درمان- توان‌بخشی- پیش‌آگهی) در سرطان‌های مختلف، موارد زیر در اولویت هستند.
۱) سرطان پستان
۲) سرطان معده
۳) سرطان کولون
۴) سرطان مری
۵) سرطان تیرویید
۶) سرطان‌های دستگاه تناسلی زنان
۷) سرطان‌های دستگاه ادراری تناسلی مردان
۸) سرطان‌های پوست
۹) سرطان‌های سرو گردن


ب) بررسی جنبه‌های مختلف درمانی:
۱) مقایسه کارآیی روش‌های مختلف رادیوتراپی در ایران
۲) مقایسه عوارض شیمی درمانی در سرطان‌های شایع
۳) مقایسه عوارض رادیو تراپی در سرطان‌های شایع
۴) بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رادیوتراپی و شیمی درمانی
۵) بررسی اثربخشی هزینه‌های دوره‌های مختلف دارویی، رادیوتراپی و جراحی در سرطان‌های شایع

ج) انجام تحقیقات برای ساخت داروهای مؤثر در درمان سرطان‌های مختلف در ایران :
تعیین میزان اثربخشی آنها مبتنی بر ترایال‌های کلینیکی گسترده در کشور


د) مطالعات بنیادین:
بررسی ایمونولوژیک- پاتولوژیک- ژنتیک سرطان‌ها که برای کشف موثرترین ژنوم در بیماران ایرانی و مهمترین واکنش آنتی‌بادی و پرو تئومیکس در بیماران صورت می‌گیرد. ماحصل این تحقیقات در آینده تابلوی ژنتیکی و پرو تئومیکسی سرطان‌ها را در ایران ترسیم خواهد کرد.
۱) سرطان پستان
۲) سرطان کولون
۳) سرطان معده
۴) سرطان مری


ه)مطالعات اپیدمیولوژیک:
مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع، بروز و بقاء سرطان‌های زیر در اولویت می‌باشند:
۱) سرطان پستان
۲) سرطان معده
۳) سرطان مری
۴) سرطان کولون
۵) سرطان ادراری تناسلی
۶) سرطان دستگاه تناسلی زنان
۷) سرطان تیرویید
۸) سرطان پوست
۹) سرطان سرو گردن

و) جنبه های اجتماعی و روانشناختی :
۱) کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان
۲) بررسی نیازهای حمایتی و تسکینی مبتلایان به سرطان و مراقبین بیماران سرطان در کشور
۳) انواع درمان های حمایتی و تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان
۴) اثر بخشی آموزش در پیش گیری، مراقبت و توان بخشی شامل:
۱ –بیماران
۲-خانواده بیماران
۳-افراد در معرض خطر

۵) اثر بخشی هزینه های درمان های مختلف روی کیفیت و کمیت زندگی (QALYوDALY)
۶) تعیین مو لفه های اقتصاد سلامت در پیشگیری،مراقبت و درمان سرطان

کلید واژه ها: اولویت های پژوهشی