مطالب مرتبط با کلید واژه

وظایف رئیس


اساسنامه

اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان ماده ۱- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین ...