کتابدار دیجیتال

سمت نام تحصیلات تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
کتابدار دیجیتال خانم منصوری  دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

۰۲۳-۳۲۳۷۴۲۳۵

f.mansouri@shmu.ac.ir