چشم انداز

مصمم هستیم با جلب همفکری و مشارکت فعال صاحب نظران ضمن افزایش دانش کتابداران و مهارت اطلاع­ یابی کاربران، در جهت حفظ و ارتقاء سطح علمی آنان، به حد استاندارد­های ملی و جهانی دست یابیم. ما به ظرفیت ­های علمی دانشگاه خود معتقد بوده و با تربیت نیروی انسانی شایسته، بهبود مستمر سیستم ­ها و روش ­ها، ایجاد فضای رقابتی، کتابخانه­ ها را به سازمانی پیشرو و نمونه تبدیل خواهیم نمود و تمام توان خود را به کار می­ بندیم تا با افزایش شیوه های دسترسی به منابع دیجیتالی، موجبات افزایش تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه را فراهم آورده و دانشگاه خود را به جایگاه ویژه ای از نظر موقعیت ملی برسانیم.