معرفی جامعه

اساتید و هیات علمی، دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، پرسنل رسمی ، پیمانی، طرحی و قراردادی بیمارستان امام حسین (ع)