اخبار - آرشیو

دومین جلسه شورای پژوهشی

دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری

در تاریخ ۱۹ مرداد ماه دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری بصورت مجازی با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد. در این جلسه سه طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب