لاگ بوک

 

AWT IMAGE   دکتری حرفه ای

     
- پزشکی      
       

AWT IMAGE   کارشناسی ارشد

     
- پرستاری مراقبتهای ویژه   - پرستاری سالمندی  
- بیوتکنولوژی   - نانوتکنولوژی  
- مشاوره در مامایی      
       

AWT IMAGE   کارشناسی

     
- پرستاری   - مامایی  
- هوشبری   - اتاق عمل  
- علوم آزمایشگاهی   - بهداشت عمومی  
- بهداشت محیط   - بهداشت حرفه ای  
       

AWT IMAGE   کارشناسی ناپیوسته

     
- مامایی   - فوریتهای پزشکی  
- بهداشت عمومی   - بهداشت محیط  
       

AWT IMAGE   کاردانی

     
- فوریتهای پزشکی   - سلامت دهان و دندان