حیطه ها، موضوع و منابع

 

 حیطه استدلال بالینی با موضوع * ماژور پزشکی عمومی (داخلی، اطفال، زنان، جراحی)*

                شیوه نامه                       منابع                    راهنمای آزمون

 

حیطه تفکر علمی در علوم پایه با موضوع * سلول درمانی *

                شیوه نامه                      منابع                    راهنمای آزمون

 

حیطه آموزش پزشکی با موضوع * ارزشیابی استاد و دانشجو *

                شیوه نامه                      منابع                    راهنمای آزمون

 

 حیطه مدیریت نظام سلامت با موضوع * 

               شیوه نامه                       منابع                   راهنمای آزمون

 

 حیطه فلسفه پزشکی با موضوع * چیستی پزشکی * 

                شیوه نامه                      منابع                  راهنمای آزمون

 

 حیطه نوآوری تا کارآفرینی با موضوع *کارآفرینی دربستر دانشگاههای هزاره سوم* 

              شیوه نامه                   منابع                      راهنمای آزمون