کارشناسان واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

  مهندس محسن بسطامی: مدیر غذا

   تلفن: 32393820

 ----------------------------------------------------------------------

   مهندس مجید عربعامری: کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی،  آرایشی و بهداشتی

   تلفن: 32393820

------------------------------------------------------------------------

    مهندس محبوبه نظری: کارشناس نظارت بر مواد غذایی،  آرایشی و بهداشتی

    تلفن: 32393820

------------------------------------------------------------------------

 مهندس اشرف نظریان: کارشناس نظارت بر مواد غذایی،  آرایشی و بهداشتی

    تلفن: 32393820

------------------------------------------------------------------------

 مهندس مریم شاکر: کارشناس نظارت بر مواد غذایی،  آرایشی و بهداشتی

    تلفن: 32393820

------------------------------------------------------------------------

 مهندس سید معصومه مدنی تنکابنی : کارشناس نظارت بر مواد غذایی،  آرایشی و بهداشتی

    تلفن: 32393820