دستورالعمل ها و بخشنامه ها

 

 

 

 

بخشنامه کمیته کشوری نحوه اجرای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی               

ضوابط و معیارهای استقرار

دستورالعمل اجرائی ساخت و ورود  

دستورالعمل اجرائی نحوه صدور پروانه بهداشتی ساخت (استفاده از ظرفیت خالی)

 

 دستورالعمل اجرائی حداقل ضوابط برچسب گذاری

دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی(کارگاهی)

دستورالعمل اجرائی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ها 

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی(کارگاهی)

 دستورالعمل اجرائی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه

اصلاحیه دستورالعمل واردات

دستورالعمل متقاضیان استفاده از عنوان دارنده گواهی ISO 22000 یا haccp 

آیین نامه اجرای نحوه اعطای نشان ایمنی و سلامت

فهرست استانداردهای ملی در شاخه فرآیندهای غذائی

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری واحدهای فرآوری پسته

 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری

چک لیست درخواست بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده مواد اولیه / فرآیند شده غذایی و آشامیدنی جهت پروانه ورود

حدود مجاز میکروبی محصولات غذایی، آشامیدنی و بهداشتی