کارشناسان واحد آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی

 مهندس ملیحه فلاح: کارشناس مسئول واحد آزمایشگاه

  تلفن: 32391561 

-----------------------------------------------------------------

طیبه جواهری: کارشناس بخش شیمی عمومی

تلفن: 32391561 

-----------------------------------------------------------------

 مهندس سیده محیا میری: کارشناس بخش شیمی و میکروبی

تلفن: 32391561 

-------------------------------------------------------------------

 مهندس سید محسن مرتضوی: کارشناس بخش شیمی و میکروبی

تلفن: 32391561 

-------------------------------------------------------------------

 مهندس معصومه عاطفی: کارشناس بخش میکروبی

تلفن: 32391561 

-------------------------------------------------------------------

آدرس الکترونیکی آزمایشگاه کنترل: Foodlaboratorysh@gmail.com