مطالب مرتبط با کلید واژه

چشم انداز


ماموریت ، استراتژی و چشم انداز

  ضرورت : موضوع سلامت جنسی به طور ویژه در بسیاری از نهادهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و در اسناد متعدد، اهمیت دستیابی به سلامت جنسی و نقش مثبت سلامت جنسی در سلامت فردی و اجتماعی تأکید شده است. بر ...