مطالب مرتبط با کلید واژه

هیات موسس


اعضای هیات موسس

اعضای هیات موسس 1-دکتر رضا چمن (متخصص اپیدمیولوژی) 2- دکتر ناصر مقربیان (متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی) 3-دکتر سکینه کلاهدوزان (متخصص زنان و زایمان) 4-دکترحسین خواستار (دکتری فیزیولوژی پزشکی) 5- دکتر مجید صالحی ( دکتری مهندسی بافت)