برنامه استراتژیک

چشم انداز(Vision):

o شناخته شده به عنوان یک مرکز پیشگام در تولید دانش مربوط به مهندسی بافت و سلول های بنیادی
o پاسخگو به نیازهای اساسی پژوهشی، آموزشی و خدماتی کشور در زمینه مهندسی بافت و سلول های بنیادی
o سامان دهی مدیریت پژوهشی در زمینه های مختلف علم سرطان و همسو نمودن کلیه پژوهش های کاربردی_بنیادی.
o تامین کننده منابع در امر پژوهش، توانمند سازی پژوهشگران، ایجاد بستر جهت هماهنگی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر
o پاسخگوی نیازهای علمی و عملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه مهندسی بافت و سلول های بنیادی
ارزش ها:(Values)

o اعتقاد به قانون مداری
o رعایت اصول اخلاق پزشکی و اسلامی
o عدالت در دسترسی به خدمات
o حفظ کرامت وحقوق انسانی
o احترام به حقوق و مالکیت مادی و معنوی پژوهشگران
o رعایت اصول اخلاقی در پژوهش
o رعایت عدالت در فرصتهای پژوهشی بر اساس نیاز سنجی و اولویت ها
o صداقت و مدیریت زمان
o نهادینه کردن دانش پروری
o تربیت نیروهای متخصص پژوهشگر و کارآمد
o توجه به خلاقیت و نوآوری
o هدفمندی در تحقیق
دریافت کنندگان خدمات و ذینفعان:

o جامعه و مردم
o دانشگاه های علوم پزشکی
o بیمارستان ها
o سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط
o جامعه پزشکی و بهداشتی ) متخصصین ، کارشناسان ، تکنسین ها و دانشجویان و…(
o پرسنل مرکز
o دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
اهداف کلی:

1. ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و تولید دانش
2. گسترش ارتباطات ملی و بین المللی
3. توسعه تحقیقات کاربردی و مبتنی بر اولویت های تحقیقاتی دانشگاه و اصول اخلاق در پژوهش های پزشکی
اهداف اختصاصی:

.1ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و تولید دانش
o افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی
o افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی
o افزایش تعداد سالیانه پایان نامه های دانشجویی
o فراهم سازی تدارکات لازم برای جذب دانشجو در مقطع PhD
o ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت و بکارگیری استعدادهای درخشان و دانشجویان نخبه برای تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی و تقویت کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه
.2گسترش ارتباطات ملی و بین المللی
o افزایش مقالات ارائه شده توسط اعضاء هیئت علمی و کارکنان در کنگره ها
o افزایش تفاهم نامه های )توافقنامه های( فی ما بین دانشگاه با سایر مراکز و دانشگاهها
o افزایش مشارکت مالی برون سازمانی در زمینه تحقیقات
o جذب سرمایه گذاری مشترک موسسه های ایرانی و بین المللی در داخل و خارج کشور در جهت توسعه فناوری های مرتبط با سلولهای بنیادی مرکز
o ایجاد ارتباط با مردم از طریق ارائه بولتن، آموزش همگانی درباره سلولهای بنیادی، کاربردها و دستاوردهای تحقیقاتی جدید این مرکز
.3توسعه تحقیقات کاربردی و مبتنی بر اولویت های تحقیقاتی دانشگاه و اصول اخلاق در پژوهش های پزشکی
o بازنگری فرآیند تعیین اولویت های تحقیقاتی متناسب با نیاز جامعه
o افزایش طرح های تحقیقاتی در راستای اولویت های تحقیقاتی
o کوتاه نمودن فرآیند تصویب طرح های در راستای اولویت ها
o حمایت ویژه از طرح های کاربردی و در راستای اولویت ها
o تعیین معیارهای کارآیی واثر بخشی طرح های تحقیقاتی
o جذب محققین توانمند به عنوان همکار پژوهشی و یا اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات
استراتژیها :

o توجه به کیفیت تحقیقات
o ارتقاء نقش مرکز در تدوین سیاستها و استراتژیهای ملی در زمینه سلول های بنیادی
o تقویت مرکز به عنوان قطب تحقیقات سلول های بنیادی شمال کشور
o حمایت از پژوهشگران ممتاز
o جلب حمایت همه جانبه بخش صنعت و دیگر نهادهای دولتی وغیر دولتی
o ایفای نقش محوریت تحقیقات سلول های بنیادی در منطقه شمال کشور
o توسعه مشارکت آگاهانه مردم در به ثمر رسیدن تحقیقات در سلول های بنیادی
o توسعه نظام مدیریت اطلاعات و فناوری
o استقرار نظام تخصیص مبتنی بر اولویت های مرکز
o توسعه ارتباطات ملی و بین المللی و کسب اعتبار لازمه از مؤسسات معتبر
o تولید دانش و فناوری سلول درمانی در سطح استان و کشور
o ایجاد بانک سلولهای بنیادی بند ناف، مغز استخوان و … در استان
o تجاری سازی دانش سلولهای بنیادی به فناوری و افزایش ثروت ملی
o گام نهادن در تولید مواد آزمایشگاهی پر مصرف در خصوص تحقیقات و فناوری سلولهای بنیادی

کلید واژه ها: برنامه استراتژیک