مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه استراتژیک


برنامه استراتژیک

چشم انداز(Vision): o شناخته شده به عنوان یک مرکز پیشگام در تولید دانش مربوط به مهندسی بافت و سلول های بنیادی o پاسخگو به نیازهای اساسی پژوهشی، آموزشی و خدماتی کشور در زمینه مهندسی بافت و سلول های بنیادی o سامان دهی مدیریت ...